H – Almanca Hukuk Terimleri sözlüğü

Haft Hafif hapis
Haftaussetzung Geçici tahliye
Haftbefehl Tutuklama emri
Haftbeschwerde Tutuklamaya itiraz dilekçesi
Haftentlassung Tahliye
Haftentschädigung Haksız tutuklamadan dolayı ödenen tazminat
Haftprüfung Tututkluluk durumunun/kararınınkontrolü
Haftstrafe Hapis cezası
Hafturlaub Tutukluya verilen izin
haftbar Sorumlu, mes’ul
der Haftende Mükellef
Halter Kullanan
Handeln auf eigene Gefahr==Hareketten doğan risk/tehlikeyi(=sorumlulugunu) üstlenerek hareket etmek
Handeln für einen anderen Başkası için/yerine hareket etmek
Handelsbräuche/Handelsgebräuche Ticari örf ve adetler
Handelsbücher Ticari defterler
Handschenkung Elden hibe
Handelseinlage Ticari mevduat
Handelsfähigkeit Ticari ehliyet
Handelsfreiheit Ticaret yapma özgürlüğü
Handelsgeschäft Ticari işlem
Handelsgesellschaft Ticari ortaklık
handelsüblich Ticari örf gereğince
Handelsrecht Ticaret hukuku
Handlung Hareket
Handlungsfähigkeit Medeni hakları kullanma ehliyeti
Handlungsfreiheit Hareket özgürlüğü, hareket serbestisi
Handlungsgehilfe Ticarethane memuru, ticari yardımcı
Handlungsvollmacht Ticaret vekaletnamesi
Handlungswille İradeyi açıklayıcı hareketi yapma arzusu/isteği
Hauptbeweis Asli delil
Hauptverhandlung Duruşma
Hauptschuld Ana borç
Hauptschuldner Ana borçlu
Hauptstrafe Asli ceza, asıl ceza
Hausfrieden Konut dokunulmazlığı, mesken masuniyeti
Hausfriedensbruch Konut dokunulmazlığını (mesken masuniyetini) ihlal
Hehlerei Yataklık, eşyayı cürmiyeyi satın almak-saklamak
Hehler Yataklık eden
Herausgabepflicht (Eşyayı) Teslim etme mecburiyeti
herabsetzen Azaltma, indirme
Herausgabe an den Verletzten (Taşınır şeylerin) Zarar görene teslimi/iadesi
Herrschaft Hakimiyet
Hilflosigkeit Yardıma muhtaç olma
Hilfeleistung Yardım etme
Höchtsdauer der Haft Tutuklamanın (+süresinin) üst sınırı
Höchtsmaß Üst sınır, azami
Hypothek İpotek
Hypothekenbrief İpotek senedi
Hypothekenpfandbrief İpotekli borç senedi
Hypothekar İpotek alan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *