G – Almanca Hukuk terimleri sözlüğü

Garant Sorumlu, garantör
Garantieschein Garanti belgesi
Garantievertrag Tekeffül akti
Gattung Nev’i, cins, tür
Gattungskauf Belirli tür malın alım-satımı
Gattungsschuld Çeşit/cins borcu
Gebührenvorschuss Peşin harç
geeignet Muvafık, uyumlu, uygun
Gefahr Tehlike, zarar riski
Gefahrenübergang Riskin devri
Gefährdung Tehlikeye atmak, tehlikeye sokmak
Gefälligkeit Hatır
Gefängnis Hapis cezası
Gefangener Hükümlü, mahkum
Gegenbeweis Karşı delil
Gegenerklärung Karşı mütalaa
gegenseitiger Vertrag Karşılıklı akit, karşılıklı sözleşme
Gegenseitigkeit Mütekabiliyet, karşılıklılık
Gegenstand Nesne, madde, şey, konu
Gegenstand des Urteils Hükmün konusu
Gegenüberstellung Yüzleştirme
Geheimnis Sır
Geisteskrankheit Akıl hastalığı, ruh hastalığı
Geisteszustand Akli durum, akıl sağlığı durumu
Geldstrafe Para cezası
Geltungsbereich Uygulama ve geçerlilik belgesi
gemäß Gereğince, göre, uyarınca
gemeines Recht Müşterek hukuk (Roma-Cermen)
gemeingefährlich Toplum için tehlikeli
Gemeinde Belediye
gemeinnützig Kamu yararına olan
gemeinschädlich Kamu zararına olan
Gemeinschaft nach Bruchteilen Müşterek mülkiyet
Gemeinschaft zur gesamten Hand Elbirliği ortaklığı
Genehmigung İzin, onay, ruhsat
genehmigungsfrei İzine/lisansa tabi olmayan
Generalklausel Genel kural
Generalvollmacht Genel vekalet
gerecht Adil, hakkaniyete uygun
Gerechtigkeit Adalet, hakkaniyet
Gericht Mahkeme
Gericht erster Instanz İlk derece mahkemesi, bidayet mahkemesi
Gerichtsbarkeit Kaza, yargı
Gerichtsbezirk Yargısal çevre, kazai mıntıka
Gerichtsbote Mahkeme/Adli kurye
Gerichtsverfassungsgesetz Mahkemeler Teşkilatı Kanunu
Gerichtsdiener Mübaşir
Gerichtshilfe Adli yardım
Gerichtshof Yüksek Mahkeme, adalet divanı
Gerichtsbesetzung Mahkemenin kuruluşu, mahkemenin teşkili
Gerichtsstand Yer itibariyle yetki
Gerichtsstand des Ergreifungsortes – Yakalama yeri mahkemesinin yetkisi
Gerichtsstand des Tatortes – Suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkisi
Gerichtsstand des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes – İkamet edilen veya sakin olunan yer mahkemesinin yetkisi
Gerichtsordnung Muhakeme usulü
Gerichtsvollzieher İcra memuru
gerichtliche Untersuchung Adli tahkikat, adli koğuşturma
Geschädigte r Suçtan zarar gören
Gesamteigentum Ortak mülkiyet
Gesamthaftung Müteselsil kefalet, müteselsil sorumluluk
Gesamtrechtsnachfolge Külli halefiyet
Gesamtschuld Müteselsil borç
Gesamtschuldner Müteselsil mesul
Gesamtschuldverhältnis Müteselsil borç ilişkisi (münasebeti)
Geschädigter Zarara uğrayan
Geschäftsfähigkeit Hukuksal işlem ehliyeti (yeteneği)
Geschäftsführung ohne Auftrag Vekaletsiz iş görme
Geschäftsirrtum Akdin (sözleşmenin) zatında hata
Geschäftswille/Erfolgswille Hukuki sonuca yönelmiş arzu/irade
Gesellschaft Şirket
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes Adi ortaklık, adi şirket
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – Limited ortaklık (şirket)
Gesellschaftsvertrag Şirket (ortaklık) sözleşmesi
Gesellschafter Hissedar, ortak
Gesetzbuch Kanun, Kod
Gesetze im formellen Sinne Mahsus kanunlar, özgü kanunlar
Gesetzesentwurf Kanun tasarısı
Gesetzeskraft Kanuni geçerlilik
Gesetzesumgehung Kanuna karşı hile
gesetzlicher Vertreter Kanuni temsilci
Gesetzeslücke Kanundaki boşluk, yasal boşluk
Gesetzwidrigkeit Kanuna aykırılık
Gesetzgebungskompetenz Kanun koyma yetkisi
Gesetzlichkeit Kanunilik, yasallık, kanunlara uygunluk
gesetzgebende Gewalt Yasama organı, teşrii kuvvet (erk)
gesetzlich Kanuni, yasal
gesetzliche Folgen Kanuni sonuçlar, yasal neticeler
Geständnis İkrar, itiraf
Gestaltungsrechte Yenilik doğuran haklar
Gesuch auf Auslieferung(=Auslieferungsgesuch) – İade talebi, geri verme talebi
Gewalt Cebir, güç, erk
Gewaltenteilung Kuvvetler ayrılığı
Gewalttat Zorbalık
gewaltsam Cebren, cebir-şiddetle, zorla
Gewohnheit Alışkanlık, örf ve adet, gelenek
Gewohnheitsrecht Örf ve adet hukuku, Gelenek hukuku, Teamül
Gläubiger Alacaklı, inançlı
gutgläubiger Besitzer İyi niyetli zilyed (hamil)
Gläubigerverzug Alacaklının temerrüdü
Gleichberechtigung Eşitlik
Gleichheit vor dem Gesetz Kanun önünde eşitlik
Glücksspiele Kumar
Grund und Boden Gayrimkenkul mallar, taşınmaz mallar
Grunddienstbarkeit İrtifak hakkı
Grundeigentum Gayrimenkul (taşınmaz) mülkiyeti
Grunderwerb Gayrimenkul iktisabı
Grundlast Gayrimenkul mükellefiyeti (yükümlülüğü)
Grundpfand Gayrimenkul rehini
Grundbuch Tapu sicili
Grundbuchordnung Tapu kayıt yönetmeliği (tüzüğü)
Grundrechte Temel haklar
Grundsatz İlke, kural
Gutachten Bilirkişi raporu
guten Sitten Ahlakı umumiye, iyi ahlak geleneği
guter Glaube İyi niyet
Gültigkeit Geçerlilik
günstig Lehe, yarara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *