P – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Pacht Kiralanmış çiftlik
Pachtverhältnis Hasılat kirası ilişkisi
Pachtvertrag Hasılat kira sözleşmesi
Parteifähigkeit Davada taraf olma ehliyeti
passive Personalitätsprinzip Mağdura göre kişisellik likesi
Personenrecht Kişiler hukuku, Şahıslar hukuku
Personenstand Nesep
Personenvereinigungen Şahıs (Kişi) birlikleri
persönliche Dienstbarkeit Şahsi irtifak hakkı
persönliche Freiheit Kişisel özgürlük
persönliche Haftung Kişisel sorumluluk
persönliches Motiv Kişisel saik, hususi maksat
persönliche Schuld Şahsi borç
Persönlichkeit Şahsiyet, kişilik
Persönlichkeitsrecht Şahsiyet hakkı
Petition Dilekçe
Pfand Rehin, depozito
Pfandrecht an beweglichen Sachen Menkul rehni
Pfandbrief İpotek teminatlı tahvil
Pfandleihe Rehin alma, rehnetme
Pflicht Görev, yükümlülük
Pflichtteil Mahfuz hisse
Pflichtverletzung Yükümlülüğün ihlali
Polizei  polis
polizeiliche Maßnahmen İnzibati tedbirler, kolluk önlemleri
Postbeschlagnahme Postaya el koyma
positives Recht Müsbet hukuk, pozitif hukuk
Prävention Tedbir, önlem
präventiv Önleyici, tedbir niteliğinde
Premierminister Başbakan
Pressefreiheit Basın özgürlüğü
Prinzip der freien Beweiswürdigung Serbest delil ilkesi
Privatklage Şahsi dava
Privatkläger Şahsi davacı
Privatrecht Özel hukuk
Prokura Vekaletname
Protest Protesto
Protokollierung Tutanağa geçirmek, tutanak altına almak
Protokollführer Zabıt katibi
Protokollverlesung zur Gedächnisunterstützung – Hatırlatmak amacıyla tutanak okunması
Provinzverwaltung Vilayet, il (idaresi)
Provokation Kışkırtma, provake etme
Prozessbevollmächtigter Vekil, dava vekili, temsilci
Prozessfähigkeit Dava açma ehliyeti
Prozesshandlung Adli işlem, usuli muamele
prozesshindernd İptidai
Prozesskostenhilfe Muhakeme masrafları için yardım
Prüfung von Amts wegen Re’sen kontrol etme
Publikationen Neşriyat, yayınlar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *