K – Almanca Hukuk terimleri sözlüğü

Kammer – Daire
Kammergericht Berlin Eyalet Yüksek mahkemesi
Kauf mit Eigentumsvorbehalt Mülkiyeti muhafaza kaydı ile alım
Kausalität Nedensellik, illiyet, sebebiyet
Kapitel Bap
Kausalzusammenhang – Nedensellik bağı, illiyet rabıtası, sebebiyet alakası
schuldlos sein Kusuru bulunmamak, kusurlu olmamak
Klageänderung Davanın düzeltilmesi
Klageanspruch Dava hakkı
Klageerzwingungsverfahren Kamu davası açılmasına zorlama davası
Klagehäufung Davaların içtimaı, davaların birleşmesi
Klageverbindung Davaların birleştirilmesi
Klagerücknahme Davayı geri alma
Klageschrift Dava dilekçesi
Kläger/-in Davacı
Klageverjährung/Verfolgunsverjährung – Dava zamanaşımı
Klausel Hususi (özel) hüküm
Kollision Çatışma, ihtilaf, çatışkı
komissarische Vernehmung İstinabe yoluyla sorgu
Kommanditgesellschaft Komandit ortaklık
Kommentar Şerh, Kanun şerhi
Kompetenz Yetki
konkludent İsteğin hal ve tavır ile (zımnen) ifadesi
Konkurrenz Rekabet
konkret Somut
Korrelat Bağlaşık
Kosten des Verfahrens Muhakeme masrafları
Kostenentscheidung (Muhakeme) masraflarının konusunda verilen karar
Kostenfestzetzung Masrafların belirlenmesi
Kostenpflicht des Verurteilten Mahkumun masrafları ödeme yükümlülüğü
körperliche Untersuchung Vücudun muayenesi
Körperverletzung Müessir fiil, adam yaralama, bedeni zarar
Körperschaften des öffentlichen Rechts – Kamu tüzel kişileri
Kreuzverhör Çapraz sorgu, karşılıklı soru sorma
Kriegsausbruch Savaş çıkması, harp vuku bulması
Kriegszustand Savaş hali
Kriminalität – suç
Kündigung Fesih (bildirimi)
Kündigungsschutzklage Haksız işten çıkarılma davası
kurzzeitige Freiheitsstrafen Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *