E – Almanca Hukuk terimleri sözlüğü

Echte Lücke Gerçek boşluk
Effektiv Hakiki, reel, fiili
Ehebruch Zina
Ehescheidung Boşanma
Ehefähigkeit Evlenme ehliyeti
Ehre Şeref, haysiyet
Eid Ant, yemin
Eidesformel Yeminin şekli
Eidesverweigerungsrecht Yemin etmekten çekinme yetkisi
eidesstaatlich Yemin yerine kaim
eigenmächtige Rechtsausübung Kendiliğinden ihkakı hak etme
Eigentum Mülkiyet
Eigentümer Malik
Eignung Uygunluk, müsaitlik
Einbrecher Zor kullanarak bir şeyi açan, zorla kapalı bir yere giren
Einbruchsdiebstahl Bir yere zor girilerek yapılan hırsızlık
eingestehen İtiraf etmek
Eingrenzung Sınırlandırma
Eingriff Müdahale, tecavüz, saldırı
Einheit Birlik
Einigkeit Uyum, uzlaşma
Einigung Akit, uzlaşma, anlaşmaya varma
Einlage Pay
Einlegung (itiraz, istinaf kanunyoluna) Başvurmak
Einleitung Giriş, başlangıç
Einrichtung Kuruluş, kurum, tesis
einschränkend Sınırlayıcı, kısıtlayıcı
Einschränkungen Sınırlandırmalar, takyidat
Einschreibbrief Taahhütlü mektup, iadeli taahhütlü mektup
einseitig Tek taraflı
einseitig verpflichtender Vertrag Tek taraflı akit, tek tarafa yükümlülük yükleyen sözleşme
enthalten İçermek, muhtevi, kapsamak
Entscheidung Karar
Entwurf Tasarı, taslak
Erklärung Beyan, açıklama, söyleme
Eröffnung des Hauptverfahrens Sonsoruşturmanın açılması
Einrede Def’i, def’i ileri sürme
Einspruch İtiraz
Einstellung Düşme (kararı)
einstweilig Geçici olarak, muvakkaten
einstweilige Anordnung Geçici düzenleme, muvakkat tanzim
einstweilige Verfügung İhtiyati tedbir
einstweilige Bescheid Geçici karar, muvakkat karar
Eintrag Kayıt, tescil, fişleme
Einverleibung İlhak
Einvernehmen Uyuşma
Einwand İtiraz, def’i, karşı tez
Einwand der Unzuständigkeit Yetkisizlik itirazı
Einwände erheben Muteriz olmak
Einwendung İtiraz, itiraz etme
Einwilligung Rıza
Einwohner Ahali, orada ikamet eden, meskun olan
Einzelhaft Hücre (cezası)
Einzelrechtsnachfolge Cüz’i halefiyet
Einziehung Eşya müsaderesi
elementar Esaslı, asli, unsur niteliğnide
Empfang Karşılama
empfangsbedürftige Willenserklärung – Varması/ulaşması gerekli irade beyanı
Empfehlung Referans, tavsiye, önerme
Entbindung des Angeklagten von der Pflicht zum Erscheinen – Sanığın hazır bulunma yükümlülüğünden kurtarılması
Enteignung Kamulaştırma
Entschädigung Tazminat, zararı karşılama, giderim
Entscheid / Entscheidung Hüküm
entweichen Firar
Erbanfall Mirasın iktisabı
Erbanspruch Miras hakkı
Erbausschlagung Mirasın reddi
Erbaurecht Üst hakkı
Erberechtigung Mirasta hak sahibi olma
Erbe Mirasçı
Erblasser Miras bırakan
Erbschaftsanfall Mirasın iktisabı, mirasın kazanımı
Erbschaftsanteil Tereke hissesi, terekedeki miras payı
Erbschaftsklage Miras nedeniyle istihkak davası
Erbeigentum Veraset yoluyla intikal eden mülk
Erbeinsetzung Mirasçı tayini
Erbgemeinschaft Miras şirketi
Erbfähigkeit Mirasa ehliyet
Erbfolge Veraset/mirasçılık sırası
Erblassung Miras bırakma
Erbmasse Tereke
Erbschein Veraset ilamı
Erbschuld Miras yoluyla intikal eden borç
Erbteilung Mirasın taksimi
Erbvermächtnis Muayyen mal vasiyeti
Erbvertrag Miras mukavelesi
Erbverzicht Mirastan feragat
Erbschaftsübergang Mirasın intikali
Erbteil Miras hissesi
Erfolgswille/Geschäftswille Hukuki sonuca yönelmiş arzu/irade
Ereignis Hadise, olay, vakıa
Erfahrung Tecrübe, birikim
erfolgsqulifizierte Delikte Netice sebebiyle ağırlaşan suçlar
erforderlich Gerekli, lazım, lüzumlu
Erfüllung İfa, eda
Erheblichkeit Ehemmiyet, önemlilik
Erhöhung Artırma, yükseltme
Erklärung Beyan, açıklama, söylem
Erklärungswille Dış aleme yansıtma/Beyan arzusu/iradesi
Erlass İbra
erlaubt Caiz, izin verilmiş, yasal olarak mümkün
erlaubtes Risiko İzin verilen risk
Erlaubnisschein Ruhsat
Erlaubnistatbestandsirrtum Izin veren (suc) tipinde yanilma/hata
Erledigung Sonuçlandırma
erlassen Düzenlenen, yapılan, oluşturulan
Erlöschen der öffentlichen Klage Kamu davasının sükutu
Ermächtigung Yetkili kılma, yetkiyle donatma, yetki verme
Ermessen Takdir etmek, değerlendirmek, tartmak
Ermittlung Soruşturma
Ermittlungsverfahren Hazırlık soruşturması
Ernennung Atanma
Eröffnungsbeschluss Son soruşturmanın açılması kararı
Erpressung Şantaj
Errichtung Kuruluş, kurma, tesis etme
ersuchen Talep
auf Ersuchen des Justizministers Adalet Bakanının talebi üzerine
Erwerb Kazanç
Erwerbsminderung Çalışma gücünün azalması/kaybı
Erwerbsunfähigkeit Maluliyet
Erziehungs- und Besserungsanstalt Eğitim/tedip ve ıslah/iyileştirme kurumu
Erziehungsrecht Eğitim hakkı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *