F – Almanca Hukuk terimleri sözlüğü

Fällig muaccel
Fälligkeit Muacceliyet
Fälschung Sahtekarlık, sahtecilik
fachkundig Uzman
fahrlässig İhmalkar
Fahrlässigkeit Taksir, ihmal, tedbirsizlik-özensizlik
Fahrlässigkeitsdelikte Taksirli suçlar
Fall Örnek olay, vakıa
falsche Verdächtigung İftira
falsche Bezeichnung Hatalı tanımlama, tavsifte yanılgı
falsche Unterschrift Sahte imza
falsche Verdächtigung İftira, haksız itham
Falschaussage Yalan tanıklık, yalan şahitlik
Familienrecht Aile hukuku
Festnahme Yakalama
Festnahme von Stören Toplum düzenini bozanların yakalanması
Fingerabdrücke Parmak izi
Fixgeschäft Süreyle sınırlı sözleşme
Forderung Alacak, hak
Forderungsabtretung Alacağın temliki
Forderungsübergang Alacağın intikali
Form und Frist Şekil (Biçim) ve Süre
Formmangel Biçim eksikliği, şekil noksanlığı
Formaldelikt Şekli suç
formell Resmi, şekli
formelle Gesetze Özgü yasalar, mahsus kanunlar
formelle Rechtskraft Şekli kesin hüküm
formgebundene Verträge Şekle bağlı sözleşmeler (akitler)
formlose Verträge İsteğe bağlı sözleşmeler
Formvorschrift – (Hukusal sorunun çözümünde uyulması gereken) şekil kuralı
formwidrig Şekle aykırı
fortgesetzes Verbrechen Müteselsil suç, zincirleme suç
freie Beweiswürdigung Delillerin serbestçe takdiri/değerlendirilmesi
Freiheitsstrafe Özgürlüğü (hürriyeti) bağlayıcı ceza
Freilassung Tahliye, serbest bırakma
Freispruch Beraat kararı verilmesi
Friedensrichter Sulh (ceza) Hakimi
Frist Süre, vade
fristgebundene Schuld Süreye bağlı borç
Fund Lukata (kayıp eşya) 
Fundunterschlagung Lukatayı haksız surette kendine mal etme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *