V – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Veantwortlichkeit Sorumluluk, mesuliyet
veräußern Ferağ etme
Verband Birlik, sendika
Verbindlichkeit Yükümlülük
Verbindung rechtshängiger Sachen=Açılmış davaların birleştirilmesi
Verbot der reformatio in peius – leyhe ağırlaştırmama/değiştirmeme mecburiyeti
Verbot der Vereidigung Yemin ettirme yasağı
verbotene Vernehmungsmethoden Yasak sorgu yöntemleri
Verbotsvorschriften Yasaklayıcı hükümler
Verbrauch İstihlak, kullanım
Verbraucher Tüketici
Verbrechen Cürüm (türünde suç)
Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Staates – evletin şahsiyetine karşı suçlar
Verbürgung Kefil olmak
Verdächtige r Şüpheli, zanlı
Verdächtigung Suçlama
Vereidigung Yemin ettirme
Vereinbarung Akit, sözleşme
Vereinigung Dernek, Birlik
Verfahren aussetzen Davayı ertelemek
Verfahren einstellen Davayı tatil etmek
Verfahren im ersten Rechtzug İlk derece mahkemesindeki yargılama
Verfahren wiederaufnehmen Muhakemeyi tekrarlamak, muhakemenin iadesi
Verfahrenshindernis Muhakeme engeli, yargılama engeli
Verfahrenskosten Muhakeme/yargılama masrafı
Verfahrensrecht Usul hukuku, Muhakeme/yargılama hukuku
Verfall Kazanç müsaderesi
Verfall der Sicherheit Teminatın irad kaydı
Verfälschung Sahtekarlık, sahtecilik
Verfassungsrecht Anayasa hukuku
Verfassungsrang Anayasal konum/sevye
Verfassungsgericht Anayasa Mahkemesi
verfassungsmäßige Ordnung Anayasal düzen
Vefassungswidrigkeit Anayasaya aykırılık
Verfolgung Takibat, kovuşturma
Verfolgungszwang Koğuşturma mecburiyeti, dava açma zorunluluğu
verfügungsberechtigt Tasarruf hakkına sahip
Verfügungsbeschränkung Tasarruf (transfer) sınırlaması (tahdidi)
Vergehen Cünha (=türünde suç)
Vergeltungsmaßnahmen Mukabelei bilmisil, karşılık verme
Vergewaltigung Irza tecavüz
Vergiftung Zehirleme
vergleichen Karşılaştırma
Verhaftung Tutma, özgürlüğü kısıtlama, sorumlu tutma
Verhalten Davranış, tutum
Verhältnis İlişki, irtibat
Verhältnismäßigkeit Ölçülülük, orantılılık
Verhandlung Müzakere, görüşme
Verhandlungsleitung Duruşmanın idaresi
Verhängung einer Gesamtstrafe Bütün cezanın içtimaı
Verjährung Zaman aşımı
Verkauf mit Eigentumsvorbehalt Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım
Verkauf auf Probe Deneme şartıyla satış
Verkehrsdelikte Trafik suçları
Verkehr mit dem Beschuldigten Şüpheli ile görüşme/temas
Verlesung von Schrifstücken Yazılı belgelerin okunması
Verleiten zur Prostitution Fuhşiyata tahrik
verletzen Müessir fiil, yaralama
der Verletzte Mağdur
Verletzung des Schamgefühls İffet taaruz etme, iffeti ihlal
Verleumdung İftira
Vermächtnisnehmer Lehine mal bırakılan
Vermieter Kiralayan, kiraya veren
Verminderung Azaltma, hafifletme
Vermischung Karışma
Vermögen Malvarlığı, emval
Vermögensbeschlagnahme Malvarlığına el koyma
Vermögensschaden Maddi zarar
Vermutung Karine
Vernehmung Sorgu, dinleme
Vernichtung Yok etme, imha
Verordnung Yönetmelik, kararname
Verpfänder Rehin veren, rehneden
verraten Hıyanet/ihanet, (gizli birşeyi) ifşa etmek
Verechnung von Teilbeträgen Taksitlerin mahsup edilmesi
Verteidiger Müdafi, savunman, ceza avukatı
Versammlungsfreiheit Toplantı (toplanma) özgürlüğü (hürriyeti)
Versäumnisurteil Gıyap (gaiplik) kararı
Versäumnisverfahren Gıyap usulü
Verschleppung Zorla götürme, kaçırma
Verschulden Kusurlu, kabahatli
Verschwiegenheit Sır saklama
Versendungskauf Teslim etmek (göndermek) üzere satış
Verspätungsschaden Gecikme zararı
verspätete Beweisanträge Geç ileri sürülen delil toplanması talebi
Verstoß gegen Treu und Glauben Suiniyet, kötü niyet
Versteigerung Müzayede, açık artırma
Verstoß gegen das Gesetz Kanunun ihlali
Versuch Teşebbüs
versuchte Anstiftung – Azmettirmeye teşebbüs, teşebbüs derecesinde kalan azmettirme
Vertrag Sözleşme, Anlaşma
Vertragsrecht Sözleşme hukuku
Vertrauensgrundsatz Güven ilkesi
Vertrauensmissbrauch (Untreue) Emniyeti suiistimal, inancı kötüye kullanma
Vertrauensschaden Menfi (olumsuz) zarar ziyan
Vertrauensvotum Güvenoyu
Vertretung ohne Vertretungsmacht Yetkisiz temsil
Vertretungsmacht Temsil kudreti, temsil yetkisi
Vertretungsvollmacht Vekalet
veruntreuen Emniyeti suiistimaletmek , inancı/itimadı kötüye kullanmak
verusachen Neden olmak, sebebiyet vermek
Verurteilung Cezaya mahkumiyet
Vernehmung Sorgu, sorgulama
Verwahrung Muhafaza, koruma
Verwahrungsbruch – Vediaya zarar verme, hükümetin muhafazasındaki eşyayı çalma
Verwaltung İdare
Verwaltungsakt İdari işlem, idari muamele
Verwaltungsanweisung Tamim, genelge
Verwaltungsaufsicht İdari kontrol, idari denetim
Verwaltungsausschuss Yönetim Kurulu
Verwaltungsbehörde İdari makam
Verwaltungsbeschwerde İdari itiraz
Verwaltungsentscheide İdari kararlar
Verwaltungsgerichtsbarkeit İdari yargı, idari kaza
Verwaltungshandlung İdari eylem
Verwaltungsklage İdari dava
Verwaltungskontrolle İdari denetim, yönetsel denetim
Verwaltungsorganisation İdari Teşkilat
Verwaltungsrecht İdare hukuku, Yönetim hukuku
Verwaltungsstreitigkeit İdari ihtilaf, idari uyuşmazlık
Verwaltungsverfügung İdari karar, idari tasarruf
Verwarnung İhtar, ikaz
Verwarnung mit Strafvorbehalt Ceza saklı tutularak ikazda bulunmak
Verweisung Atıf, havale
Verweisung an höheres zuständiges Gericht – Üst yetkili mahkemeye gönderme
Verweigerung İmtina, kaçınma
Verwerfung des Antrags Talebin reddedilmesi
Verwerfung wegen Unzulässigkeit – Caiz olmadığı için (davanın) reddi
Verwirkungsfrist Hak düşürücü süre
Verwirkungsklausel Iskat şartı
Verzeichnis Liste
Verzicht Feregat, vazgeçme
Verzinsung İç verim oranı
Verzögerung Gecikme
Verzug Muaccel, temerrüd
Verzugsschaden Gecikmeden kaynaklanan zarar
Vindikation Mülkiyetin iadesi talebi
Vollendung Tamamlanma
Vollendung des Verbrechens Cürmün tamamlanması
Volljähriger Reşit, ergin
Vollmachtsübertragung Yetkinin devri
Vollstreckbarkeit İcrası mümkün durumda olma
Vollstreckbarkeitserklärung Tenfiz kararı
Vollstreckung İcra, tenfiz, yerine getirme
Vollstreckungsbehörden İnfaz makamları
Vollstreckungspfändung İcrai haciz
vollziehende Gewalt İcra kuvveti
Vollzug İnfaz
von Amts verfolgen Re’sen koğuşturma, re’sen (kendiliğinden) takibat
Voraussetzung Koşul, şart
Vorbereitung Hazırlık, hazırlanma
Vorbescheid Ön karar
vorbestraft sabıkalı
Vorbeugung Tedbir alma
Vorbeugungshaft – Suç işlenmesini önlemek önlemek amacıyla gözaltına alma
Vorbeugungsmaßnahmen Önleyici tedbirler
Vorführung Önüne getirme, ihzaren celp, zorla getirme
Vorführungsbefehl İhzar müzekkeresi
Vorladung Celpname, davetiye
vorläufiges Berufsverbot Meslek icrasının geçici yasaklanması
vorläufige Entziehung der Fahrererlaubnis – Sürücü belgesine (Ehliyete) geçici olarak el koyma
vorläufige Sicherheit Geçici teminat, geçici önlem
vorläufige Verfügung ihtiyati tedbir
vorläufige Entscheidung Geçici karar, muvakkat karar
Vormerkung ins Grundbuch Tapu siciline şerh koymak
Vormundschaftsgericht Vesayet daireli asliye hukuk mahkemesi
Vorratskauf Stok için satın alma
Vorsatz Kast
Vorsatzthorie Kast teorisi
vorschriftsgemäß Talimata uygun
Vorsichtsmaßnahmen Güvenlik önlemi, tedbir
Vortäuschen einer Straftat Suç tasnii, suç uydurma
Voruntersuchungen İlk tahkikat, önsoruşturma
vorübergehender Aufschub (İnfazı) Geçici geri bırakma
Vorverfahren Önsoruşturma
Völkermord Jenosit, soykırım
Völkerrecht Uluslararası hukuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *