B – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

B
Bande Çete, teşekkül
Bandendiebstahl Çete halinde hırsızlık
Bauerlaubnis İnşaat ruhsatı
Baugewerbe İnşaatçılık, müteahhitlik
Baurecht Üst hakkı
Bauvorschriften İnşaatla ilgili mevzuat (Kurallar)
beabsichtigter Erfolg Tasarlanan netice, planlanıp amaçlanan sonuç
Beamter Memur
Beaufsichtigung Teftiş ve murakabe, denetim
beauftragter Richter Naip hakim (naip yargıç)
Beauftragter Yetkili, vekil
bedingte Entlassung Şartla salıverme, şartlı salıverilme
Bedingungstheorie Şart teorisi
Bedrohung Tehdit, ikrah
Beeinträchtigung Kısıtlama, müdahale, ihlal
Beendigung Bitme
befristete Ungültigkeit Süreli geçersizlik
befristetes Recht Süreye bağlı hak
Befristung Süre tayin etme, süre/zaman ile sınırlama
Befugnis Yetki, selahiyet
Befugnisse bei Gefahr im Verzug==Gecikmesinde tehlike olan hallerdeki yektiler
begehen (Suç) işlemek
Begehungsdelikte İhmali suçlar
Begnadigung Özel af
Begriffsjurisprudenz Kavram içtihatçılığı
Begründung Gerekçe, gerekçelendirme, gererçe gösterme
Behauptung İddia, tez, sav
Behörde Makam, merci
Beihilfe zu einer Straftat Suçun işlenmesine yardım etme, katılma, iştirak
Beistand Yardımcı
Beitreibung der Geldstrafe Para cezasının zorla ödettirilmesi
Bekanntgabe des Haftbefehls ===Tutuklama kararının açıklanması/bildirimi
Bekanntmachung Duyuru, ilan
Bekräftigung der Wahrheit ==Gerçeğin temin edilmesi/açığa çıkarılması
Belästigung Taciz etme, rahatsız etme
Benachrichtigung von Angehörigen==Yakınlarına haber verilmesi
Berechtigter Hak sahibi
Bereicherung Zenginleşme
Beruf oder Gewerbe Meslek veya sanat
Berufung İstinaf
Berufungsbegründung İstinafta sebep gösterme
Berufungsgericht İstinaf mahkemesi
Berufungsklage İstinaf /Temyiz talebi/ davası
berauschende Substanz Keyif verici madde/sey
Beschädigung Zarar
Bescheid Karar
Beschlagnahme El koyma
Beschleunigung Hızlandırma, çabuklaştırma
Beschränkung Sınırlama, sınırlandırma, kısıtlama
Beschuldigung İtham, suç/kusur isnadı
Beschuldigte Maznun, zanlı, şüpheli
Beschwerde Şikayet
Beschlagnahme İhtiyati haciz, el koyma
Beschlagnahme zur Sicherstellung Teminat teşkil etmesi amacıyla elkoyma
beschleunigtes Verfahren Hızlandırılmış muhakeme/yargıama
Beschimpfung Tahkir/tezyif, sövme
Besichtigung Teftiş, denetim, kontrol, ziyaret
Bestechung Rüşvet
Besetzungseinwand (Mahkemenin) Teşkiline/kuruluşuna itiraz
Besitz Zilyed, zilyetlik
Besitzstörung Hakkı olmayan yerlere tecavüz
Besitzaufgabe Yedin inkıtası, zilyetliğin sona ermesi
Besitzdiener Vasıta/aracı zilyed
Besitzentziehung Zilyedliğin kaldırılması, zilyedliğin sona erdirilmesi
Besitzklage Zilyedlik davası
Besitzstörung Zilyedliğin ihlali
Besitzer Hamil, elinde bulunduran, eşyaya hakim olan, zilyed
Bestechlichkeit Rüşvet alma
Bestechung Rüşvet verme
Bestellung eines Verteidigers Bir müdafiin görevlendirilmesi
bestimmen Belirleme, saptama, hüküm verme
Bestimmtheit Belirlilik, belirginlik, kesinlik, mutlaklık, kat’iyet
Bestimmungen Hükümler, mevzuat, kurallar yekünu
Berufung auf den früheren Eid Önceki yemine atıfta bulunma
Bestimmtheitsgrundsatz Belirlilik ilkesi, belirginlik ilkesi
bestrafen Cezalandırmak, ceza vermek
Beteiligung Katılma, iştirak etme, ortaklık etme
Betreuung Himaye, koruma, muhafaza, sıyanet
Betrug Dolandırıcılık, hile yapma
Betrüger Dolandırıcı, hilekar
Bettelei Dilencilik
Beurkundung Tasdik, onama
Bevollmächtigung Yetki verme, vekil kılma, vekalet verme
Beweggrund Saik, hareket nedeni/motivasyonu
Beweis Delil, ispat
Beweisanträge des Angeklagten Sanığın delil toplanmasını talep etmesi
Beweis des Gegenteils Bir karinenin çürütülmesi için aksinin ispatı
Beweis antreten Delil göstermek
Beweisaufnahme Delillerin ortaya konulması
Beweiserhebung Delil irad ve ikamesi, delil elde etme
Beweiskraft İspat gücü
Beweismittel Delil, beyine türleri, ispat aracı
Beweissicherung Delillerin tespiti, delillerin muhafazası
Beweisurkunde İspat vesikası, belge delili
Beweiswürdigung Delillerin takdiri, delillerin değerlendirilmesi
beweisbar İspatı kabil
beweisfähig İspat olunabilir
Beweissicherungszweck Delilleri koruma amacı
Bewertung Değerlendirme, takdir etme
Bewilligung İzin, muvafakat
Bewusstsein Şuur, bilinç
bewusste Lücke Bilinçli boşluk
Bezeichnung Tanım, tasvir
Bezichtigung Suçlama
Bezug İlgili, bağlantılı, irtibatlı
Bezwecken Amaçlamak, hedeflemek, istihdaf etmek
BGB Alman Medeni Kanunu
BGBl Alman Federal Resmi Gazetesi
BGH Alman Federal Yüksek (Temyiz) Mahkemesi
Bildung einer Vereinigung zur Begehung eines Verbrechens==Cürüm işlemek için bir teşekkül meydana getirmek
Billigkeit Hakkaniyet
Billigung Onaylama, muvafakat, tasvip
Bindung Bağlama, irtibatlandırma
Bindung des Untergerichts Esas mahkemesinin görüşü ile bağlılık
Blutprobe Kan alınması, kann tetkiki
Blutschande Ensest, fücur
Brandstiftung Kundaklama
Brauch Gelenek, töre
Bringschuld Alacaklı nezdinde ödenmesi gereken borç
Bruchteil Kısım, parça, taksit
Bundesarbeitsgericht Federal İş Mahkemesi
Bundesfinanzhof Federal Vergi Mahkemesi
Bundesgericht Federal Mahkeme
Bundesgeset z Federal kanun, Federal Devletin tamamında geçerli kanun
Bundesminister Federal Devlet Bakanı
Bundespräsident Federal Devlet Cumhurbaşkanı
Bundesministerium der Justiz Federal Adalet Bakanlığı
Bundesrechnungshof Federal Sayıştay
Bundessozialgericht Federal Sosyal Mahkeme
Bundesverfassungsgericht Federal Anayasa Mahkemesi
Bundesverwaltungsgericht==Federal (Alman) Yüksek Mahkemesi (=Danıştay)
Bündnis Birlik
Bürger Vatandaş
bürgerlich Medeni, vatandaşa ilişkin
bürgerliches Recht Medeni hukuk
Bürgermeister Belediye Başkanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *