S – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Sachbeschädigung Nas-ı ızrar, mala zarar verme
Sachenrechte Ayni haklar, eşya hukuku
sachliche Zuständigkeit der Gerichte – Mahkemelerin suç itibariyle yetkisi
sachliche Unzuständigkeit Konu itibariyle yetkisizlik
Sachverständige Bilirkişi
Saldo Bakiye
Sanktion Yaptırım, müeyyide
Satzung İç tüzük
Schaden Zarar
Schaden zufügen Mutazarır etmek, zarara uğratmak
Schadenersatz Zararın tazmini, zararın giderimi
Schadensersatzpflicht Zararı tazmin yükümlülüğü
Schenkungsvertrag Bağış akdi
Schiedsgericht Hakem mahkemesi
Schlechterfüllung Noksan ifa, eksik eda
Schlussbestimmungen Son maddeler, son hükümler
Schlussvorträge Son kez söz almalar, son talepler
Schmuggelei Kaçakçılık
Schöffen Jüri üyesi, halktan hakim
Schriftgutachten Yazı hakkında bilirkişi incelemesi
Schuld Borç; kusur
Schuldanerkenntnis Borcu kabullenme, borcun kabullenilmesi
Schuldbefreiung Borçtan kurtulma
Schuldbekenntnis Borcun tanınması
Schuldbrief İpotekli borç senedi
Schuldeintritt Borcun nakli
Schulderlass Borçtan ibra
Schuldforderung Alacak
Schuldforderungsklage Alacak davası
Schuldrecht Borçlar hukuku
Schuldschein Borç belgesi
Schuldscheindarlehen Senetli kredi
Schuldtheorie Kusur teorisi
Schuldtitel İcra senedi
Schuldübernahme Borcun üstlenilmesi
Schuldübertragung Borcun devri
Schuldversprechen Vaat
Schuldner Borçlu
Schuldnerverzug Borçlunun temerrüdü
schriftliche Ladung Sorgu için yazı ile davet etme
Schusswaffen Ateşli silahlar
Schwebezustand Kararsız durum
Schweigepflicht Sır saklama yükümlülüğü/mükelefiyeti
Schwurgericht Jürili Ağır Ceza Mahkemesi
Selbstablehnung (Hakimin) kendi kendini reddi
Selbstbestimmungsrecht Bizzat belirleme hakkı, tercih/özerklik hakkı
Selbstmord İntihar
Selbstmordversuch İntihara teşebbüs
selbstschuldnerische Bürgschaft Müteselsil kefalet
Selbstverwaltung Öz yönetim, özerk yönetim
Selbstverwaltungskörper Özerk kuruluşlar
Sexualdelikte/Sexualverbrechen Cinsel suçlar
sexuelle Befriedigung Şehvet hissi, cinsel tatmin
sicheres Geleit Güvence, teminat
Sicherheitsarrest İhtiyaten güvenlik altına alma
Sicherheitsleistung Garantie/güvence (gösterme) yükümlülüğü
Sicherheitsmaßnahmen Emniyet tedbirleri, güvenlik önlemleri
Sicherheitsmaßregeln İhtiyati tedbirler, koruma önlemleri
Sicherheitsklausel Güvenlik şartı, güvence koşulu
Sicherheitsleistung Teminat/güvence gösterilmesi
Sicherstellung Emniyet altına alma, koruma altına alma
Sicherungshypothek Gayrimenkul rehni
Sicherungsübereignung Teminat altına almak üzere temlik
Sicherungsverwahrung İhtiyati tevkif, geçici tutuklama
Siegelbruch Mühür fekki
Sinn Anlam, mantık
Sinn des Gesetzes Kanun metninin ruhu, ruhi anlamı
singemäß anlamına uygun olarak, gerektiği şekilde
Sittlichkeit Genel adap, adabı umumiye
Sitte Töre, gelenek, adet
Sitten und Gebräuche Adap ve ahlak
sittenwidrig Adaba aykırı
sittenwidriges Rechtsgeschäft Ahlaka aykırı hukuksal işlem/muamele
Sittlichkeit Edep, adap
Sitzungsbericht Toplantı zaptı, oturum tutanağı
Sitzungsprotokoll Toplantı (oturum) protokolü/tutanağı
sofortige Beschwerde Acele itiraz
Sorgfalt İhtimam, özen
Sozialstaat Sosyal devlet
Sozialadäquanz Toplumsal uygunluk, toplumca tolere edilen
Spionage Casusluk, ispiyonculuk
Sprengstoff Patlayıcı madde
Sprungrevision İstinafı atlayarak Temyize başvurma
Stadtverwaltung Belediye (idaresi)
Staatsangehörigkeit Taabiyet, vatandaşlık
Staatsanwaltschaft Savcılık
Staatsgewalt Devlet kuvveti
Staatshaftung Devletin sorumluluğu
Staatsinteresse Devletin çıkarı, Devletin menfaati
Staatskasse Devlet Hazinesi
Staatsrecht Devletler hukuku
Staatsverwaltung Devlet idaresi
Strafgesetzbuch Ceza Kanunu (CK)
Strafprozessordnung Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
Steckbrief – Tutuklama yazısı, tevkif müzekkeresi, yakalama müzekkeresi
Stellvertretung Temsil
Stellvertretung ohne Vertretungsmacht – Selahiyetsiz temsil, yetkisiz iş görme
Steuer Vergi
Steuerrecht Vergi hukuku
Stiftung Vakıf
Strafandrohung Ceza yaptırımı, ceza müeyyidesi tehdidi
Strafanstalt Cezaevi
Strafantrag Şikayet
Strafanzeige İhbar
Strafaufhebungsgründe Cezayı kaldıran nedenler
Strafaufschub Cezaların tescili
Strafausschliessungsgründe Cezaya engel (ortadan kaldıran) nedenler
Strafaussetzung zur Bewährung Cezaların tecili/ertelenmesi
Strafbefehl Ceza kararnamesi
Strafbefugnis Ceza verme yetkisi
Strafbemessung Cezanın tespit ve tayini (takdiri)
Strafbestimmung Cezai hüküm, ceza kaidesi
Straferhöhung Cezayı ağırlaştır/artırma
Straffreiheit Cezadan muafiyet
Strafgerichtsbarkeit Cezai yargı/kaza
Strafgewalt Cezayı uygulama/verme yetkisi
Strafkammer Ceza dairesi
strafmildernde Gründe Cezayı azaltıcı/hafifletici nedenler
Strafmündigkeit Cezai ehliyet, cezai sorumluluk ehliyeti
strafschärfende Gründe Cezayı ağırlaştırıcı/artırıcı nedenlen
Strafregister Adli sicil
Straftat Suç
Strafumwandlung Cezanın çevrilmesi/değiştirilmesi
Strafvereitelung Mahkemeyi yanıltarak hüküm verilmesini engelleme
Strafverfolgung Ceza koğuşturması, adli takibat
Strafvollstreckung Cezanın infazı
Strafvollzugsgesetz Cezaların İnfazı Hakkında Kanun
Strafvollzug Cezanın infazı
Strafwürdigkeit Cezaya müstahak, cezaya liyakat
Strafzumessung Cezanın takdiri, tespit ve tayini
Strafantrag Şikayet
Strafe mildern Cezayı hafifletmek
Strafenhäufung Cezaların yekünu, cezaların cem’i
Strafverjährung/Vollstreckungsverjährung – Ceza/infaz zamanaşımı
Streik Grev
staflose Vor- und Nachtat Cezalandırılmayan önceki ve sonraki hareketler
Streitgenossenschaft Birlikte dava, dava ortaklığı
Streitverkündung Davanın (üçüncü şahsa) ihbarı
Streitigkeit Anlaşmazlık, ihtilaf
Stückkauf Nev’i ile belirlenmiş satış
subjektive Klagehäufung Sübjektif birlikte dava
subsidiär İhtiyati, geçici, tali, ikincil
Substanzwert Aktif değer
Subvention Kamu yardımı, Devletin sübvansesi
Subsidiarität – İkincillik, talilik, yardımcı ronmun asli norm yanında geçersizliği
Suspensiveffekt İcrayı durdurucu etki
synallagmatischer Vertrag Tam karşılıklı akit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *