Z – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Zahlung Ödeme
Zahlungsbefehl Ödeme emri
Zahlungserleichterungen Ödeme kolaylıkları
zeitig Geçici, Muvakkat, süreli
zeitige Strafen Süreli cezalar
Zerstörung Yok etme, bozma, yıkma
Zession Alacağın devri
Zessionar Devredilen kişi
Zeugen Tanık, şahit
Zeugenaussage Tanık ifadesi, şahit beyanı
Zeugenbelehrung Tanığa haklarının anlatılması, öğretilmesi
Zeugenbeweis Şahsi beyyine, tanık delili
Zeugenentschäidigung Tanıklara verilen tazminat
Zeugenvernehmung Şahit (tanık) dinleme
Zeugnisverweigerung Tanıklıktan çekinme, şahadetten imtina
Zivilgesetzbuch Medeni Kanun, Medeni Yasa
Zorn Gazap
Zubehör Eklenti, müştemilat
Zubilligung Tanıma
Zuchthaus Ağır Hapis
Zufall Tesadüf
Zuhörer Dinleyici, duruşmayı izleyen, izleyici
Zulässigkeit Caizlik, yasallık, hukukilik, izin verilmişlik
Zulieferer Tali teslimatçı, yan edim yükümlüsü
zum Nachteil Zararına, aleyhine
Zurechenbarkeit İsnat edilebilirlik
Zurechnungsfähigkeit İsnad yeteneği (=kusur yeteneği)
Zurückbehaltungsrecht Hapis hakkı
zurückhalten Alıkoymak
Zurücknahme Geri alma, iade
Zurückverweisung Red, geri gönderme
Zusage Söz verme
Zusammenhang Bağlantı, alakalı, ilgili, ilinti
zusammenhängende Sachen Bağlantılı olaylar, bağlantılı davalar
Zusammentreffen von Straftaten und Strafen Suçlar ve Cezaların içtimaı-birleşmesi
Zusatzartikel Ek madde
Zusatzstrafe Mütemim ceza, ek ceza
zusätzliche Garantie Munzam teminat, ek güvence
Zusicherung Teminat altına alma, güvence altın alma
Zuständigkeit Yetkililik, selahiyetlilik
Zuständigkeitsänderung Madde itibariyle yetkide değişiklik
Zustellung (Kararların) tebliği
Zustellungen an die Staatsanwalt Savcılığa yapılan tebligat
Zustimmung Onay, tasdik
Zustimmung des Gegners Karşı tarafın muvafakatı (onayı)
Zuwendung Kazandırma
Zuwiderhandlung Kanuna aykırı davranış
Zwangsenteignung Kamulaştırma
Zwangshaft Hapsen tazyik
Zwangsmaßnahme Zorlayıcı tedbir, zorla alınan önlem
Zwangsmittel Zorlama vasıtası, zorlama aracı
Zwangsräumung Mecurun tahliyesi, kiralanan yerin tahliye edilmesi
Zwangsvollstreckung İcra, cebri icra
Zweck Amaç, Gaye
zweckwidrig Amaca aykırı
zweckgebunden Belirli bir amaca yönelik
zwecklos Amaçsız
Zweifel Şüphe, tereddüt
zweifelsfrei, zweifellos Şüphesiz, tereddütsüz
zweiseitiger Vertrag İki taraflı sözleşme (akit)
zweitrangig İkinci dereceden
zwingende Gründe Zorlayıcı nedenler
zwingendes Recht Amir hükümler
Zwischenhändler Aracı, mutavassıt
Zwischenurteil Ara karar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *