R – Almanca Hukuk terimleri sözlüğü

Rädelsführer Elebaşı
Rahmenbedingungen Genel çerçeve koşulları
Rahmenvertrag Çerçeve anlaşması, iskelet sözleşmesi
Rang eines Rechts Hakkın derecesi
Rangfolge Sıra
Rangordnung Basamaklar derecesi, mertebeler silsilesi
Raub Yağma, gasp
räuberischer Überfall Yol kesmek
Raubmord Soygun yaparken adam öldürmek
Räuber Haydut, soyguncu
Räuberbande Soyguncu çetesi, haydut/eşkiya çetesi
Räumungsklage Tahliye davası
Rauschhandel Uyuşturucu madde ticareti
Realakt Fiili irade ihzarı, fiili irade açıklaması
Realkonkurrenz Gerçek içtima, hakiki içtima
Realvertrag Ayni sözleşme, ayni akit
Recht Hak, hukuk
Rechtfertigungsgründe Hukuka uygunluk nedenleri
rechtsgültig Hukuken geçerli
Rechtssystem Hukuk sistemi
rechtsverbindlich Hukuken bağlayıcı
rechtserzeugende Tatsachen Bir hakkın doğumunu ortaya koyan ve bunu normal gösteren olgular
rechtshemmende Tatsache – Normal olarak doğması gereken hakkın doğumunu engelleyen olgular
Rechtmässigkeit Hukuka uygunluk
Rechtsmissbrauch Hakkın kötüye kullanılması
Rechtsansicht Hukuki görüş, hukuksal bakış açısı
Rechtsanspruch Hukuksal talep
Rechtsanwendung Kanunun/hukukun uygulanması
Rechtsbelehrung Haklar/hukuku hususunda bilgilendirme, öğretme
Rechtsbeugung Kanun hükümlerinin kasten yanlış uygulunması
Rechtsfolge Hukuki sonuç, hukuksal netice
Rechtsgeschäft Hukuki işlem, hukuki muamele
Rechtsgrundsatz Hukuki prensip, hukuksal ilke
Rechtsgut Hukuksal değer, hukuki yarar/menfaat
Rechtsgültigkeit Hukuksal geçerlilik
Rechtshandlung Hukuki eylem, hukuki davranış
Rechtshängigkeit Hukuksal/davada muallakiyet
Rechtshilfe Adli yardım
Rechtsirrtum Hukuksal hata, hukuki yanılma
Rechtskraft Hukuki kat’iyet, hukuksal kesinleşme
rechtskrätige Verurteilung Kesinleşmiş mahkumiyet,kat’i mahkumiyet
Rechtslage Hukuki durum
Rechtslehre Bilimsel öğreti, hukuksal görüş
Rechtsmittel Kanunyolları
Rechtsmittelberechtigte – Kanunyollarına başvurma yetkisine sahip olanlar
Rechtsmittelbelehrung Kanunyolu hakkının öğretilmesi
Rechtsnachfolge (Hakta) Halefiyet
Rechtsnorm Hukuk normu, hukuk kaidesi
Rechtsnormenkollision Hakların çatışması, hakkların telahuku
Rechtsprechung Yargısal kararlar, kazai içtihar
Rechtsquellen Hukukun kaynakları
Rechtsstaatlichkeitsprinzip Hukuk devleti ilkesi
Rechtsspruch İlam
Rechtsvergleichung Karşılaştırmalı hukuk, mukayeseli hukuk
Rechtsverhältnis Hukuki ilişki
Rechtsverletzung Hakkın ihlali
Rechtsvermutung Hukuksal karine, Kat’i karine
rechtsvernichtende Tatsachen Hakkı sona erdiren olgular
Rechtsverwirkung Hakkın düşmesi
Rechtswidrigkeit Hukuka aykırılık
rechtzeitig Uygun zamanda, tam zamanında
Rechte verwirken Hakları kaybetmek
rechtlich erhebliche Tatsache Hukuken önemli vakıa
rechtlicher Zusammenhang Hukuksal bağlantı, hukuksal ilişki
rechtsmäßig Yasal, hukuken caiz
rechtmäßiger Anspruch Meşru talep
Rechtsmängel Hukuki ayıplar
Rechtspflege Adliye, yargı
rechtsprechende Gewalt Yargı erki, yargısal güç
Rechtschutz Hukuksal koruma, hukuki himaye
Rechtsübergang Hakkın intikali
rechtswidrig Hukuka/kanuna aykırı
Rechtswirkung Hukuki etki
Regelmäßigkeit İntizamlılık, düzenlilik
Regelwidrigkeit Usulsüzlük
Regierung Hükümet, yönetim
Regress Rücu
Regressverbot Rücu yasağı
Reihenfolge Sırayla, sıra takip edilerek
relative Unwirksamkeit Nisbi/göreceli hükümsüzlük
Religion Din
Restzeit Arta kalan zaman, geriye kalan zaman/süre
Revision Temyiz
Revisionsgründe Temyiz sebepleri
Richter/-in Hakim, yargıç
richterlich Adli
richterlicher Augenschein Hakim tarafından yapılan keşif
richterliche Auslegung Yargı yorumu, kazai tefsir
richterliche Gewalt Kazai Güç/erk, kaza fonksiyonu
richterliches Ermessen Hakimin takdir hakkı
richterlicher Haftbefehl Hakim/mahkemece verilmiş tutuklama emri
richterliche Leitung Hakimin idaresi, yargıcın idare etmesi
richterliches Prüfungsrecht Hakimlerin kanunları murakabe hakkı
richterliche Untersuchungshandlungen – Hakim tarafından yapılan soruşturma işlemleri
Richtlinie Yönerge, Direktif
Richtlinie erlassen Talimat ve direktif vermek
Risiko Risk, tehlike
Rückanspruch Rücu hakkı
Rückerstattung Geri dönme, cayma
Rückfall Tekerrür
rückfällig Mükerir, tekrar eden
rückfälliger Täter Mükerir suçlu
Rückkaufsrecht İştira hakkı
Rücknahme Geri alma, vazgeçme, ortadan kaldırma
Rücktritt Fesih, vazgeçme, cayma
Rügefrist İtiraz süresi
Rundfunkfreiheit Televizyon (yayıncılığı) özgürlüğü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *