M – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Mahnbescheid İlamsız takip kararı
Mahnbrief İhtar mektubu
Mahnschreiben İhtarname
Mahnverfahren İlamsız takip
Mahnung İhtar
Maklervertrag Tellallık mukavelesi, komisyon sözleşmesi
Maklerei Tellaklık, komisyonculuk
Mandant Müvekkil
Mangel Ayıp, kusur, eksiklik, defo
Mangelanzeige Maldaki ayıbın ihbarı
Mangelgewähr Ayıba karşı sorumluluk
Mangelgewährleistungsklage Ayıp davası
Mangelhaft Ayıplı, kusurlu, defolu
Mängelrüge Ayıbın ihbarı
maßgebendes Verfahren Esas (ölçü) alınan dava (yargılama)
Maßnahme Önlem, tedbir
materiell Maddi, cismani, bedensel
materielle Rechtskraft Maddi kesin hüküm
materielle Ursache Maddi neden, cismani sebep
materielles Recht Maddi hukuk
Mediengesetz Medya kanunu
mehrere Klageberechtigte – Dava açmak hakkına sahip birden fazla sayıda kişinin bulunması
Meineid Yalan yere yemin
Meinungsfreiheit Düşünce özgürlüğü, fikir hürriyeti
Meinungsverschiedenheit Düşünce farklılığı, fikir ayrılığı
Menschenhandel İnsan ticareti
Menschenraub Adam kaldırmak
Menschenwürde İnsan onuru, insan haysiyeti
Mieter Kiracı, kirada/icarda oturan
Mietrecht Kira hukuku
Mietsache Kira konusu
Mietverhältnis Kira ilişkisi
Mietvertrag Kira sözleşmesi
mildernde Umstände Hafifletici nedenler
Minderjähriger Reşit olmayan kişi
Minderheit Azınlık
Minderung Değerini düşürme, bedelini azaltma
Minderungsklage Ayıp davası
Mindestlohn Asgari ücret
Minister Bakan
Ministerialerlass Kararname
Ministerialrat Bakanlık müşaviri
Ministerrat Bakanlar Kurulu
Missbilligung Takbih, kınama
Missbrauch Kötüye kullanma, suiistimal
Missbrauch von Erziehungs- und Zuchtmitteln – Terbiye ve inzibat vasıtalarının suiistimali
Misserfolg Başarısızlık, muvaffakiyetsizlik
Misshandlung Kötü muamele
Missverhältnis Eşitsizlik
missbrauchen Kötüye kullanmak, suiistimal etmek
misshandeln Kötü muamele etmek, kötü davranmak
Misstrauensvotum Güvensizlik, ademi itimat
Mitberechtigter Ortak yetkili
Mitbesitz Müşterek sahiplik
Miteigentümer Müşterek malik
Miterbe Mirasta ortaklık
Mitgläubiger Müşterek alacaklı
Mitgliedschaft Üyelik, azalık
Mitinhaberschaft Ortaklık
Mittäter Müşterek fail, birlikte fail, suç ortağı
Mittäterschaft Suç ortaklığı, birlikte faillik
Mitverschulden Müşterek kusur
Mitteilung Haber, ihbar, ilan, bildirim
mittelbar Dolaylı
mittelbare Täterschaft Dolaylı faillik, dolayısıyla faillik
mittelbarer Besitz Dolayısıyla zilyetlik
Mittler Mutavassıt, aracı
Moral Ahlak
Moralregel Ahlak kuralı, ahlaki kaide
Mord Adam öldürme, cinayet
Mordabsicht Adam öldürme (cinayet) kastı
Mordanschlag Adam öldürme girişimi, hayata kastedme
Mordversuch Adam öldürmeye teşebbüs
Motivirrtum Saikte hata
mutmaßlicher Beweis Karine niteliğindeki delil, emare
mutmaßliche Einwilligung Zımni rıza
Mündiger Reşit
mündliche/s Verhandlung/Verfahren – Sözlü mukaheme usulü, sözlü oturum, sözlü yargılama
Mündlichkeitsprinzip Sözlülük ilkesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *