A – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Abfallrecht – Atık madde hukuku
Abwasserrecht – Atık su hukuku
Abkommen / Abmachung – Anlaşma, Sözleşme
Ablehnung des Richters – Hakimin reddi
Ablehnungsverfahren – (Hakimin) reddi usulü
Abschnitt – Fasıl
Abschrift – Nüsha
Abgeordneter – Milletvekili
Absehen von Vereidigung – Yemin ettirmeme
Absehen von Klage – Kamu davasını açmama
Abstimmung – Rey/oy verme
absolute Revisionsgründe – Mutlak temyiz nedenleri
abstrakt – Soyut
Abstraktion – Soyutlama
Abtreibung – Kürtaj, çocuk düşürme/düşürtme
abtreten – Devir ve temlik
abtretbar – Devir ve temlik edilebilir
Abtretungsurkunde – Vazgeçme belgesi
aburteilen – Mahkum etme, hüküm verme
Abwesenheit des Angeklagten – Sanığın hazır bulunmaması
Abwesensheitsverfahren – Gıyabi yargılama
Akte – Dosya
Akteneinsicht des Verteidigers – Müdafiin dosyayı incelemesi
Aktenvorlage an die Staatsanwaltschaft – Dosyanın savcılığa verilmesi
Aktenweitergabe ans Berufungsgericht – Dosyanın istinaf mahkemesine verilmesi
aktives Personalitätsprinzip – Faile göre kişisellik ilkesi
Akzept – Kabul, Kabul belgesi
Akzeptant – Muhatap, (Poliçeyi) kabul eden
Akzessorität – Bağlılık, tabilik, fer’i hakların tabiyeti
Alibi – Suçun işlendiği yerde olmama
Amnestie/Begnadigung – Af
Amt – daire, makam, mevki, kurum, teşkilat
amtlich – Resmi, resmen, kamusal
amtliche – Schriftstücke Resmi belgeler
Amtsanmaßung – Memuriyetin gasbı/yağması
Amtsunterschlagung – Zimmet
Analogie – Kıyas, örnekseme, benzetme
Analogieverbot – Kıyas yasağı
Androhung – İhtar
Aneignung – İşgal, ihraz
Anerkennung – Tanıma, kabul etme
Anfechtbarkeit – Nisbi butlan, iptal edilebilirlik
anfechten  – İtiraz etme, def’i ileri sürme
Anfertigung – İkmal, tamamlama
Anforderung – Talep, istem
Angebot – Teklif (satın alma-satma teklifi)
Angeklagter – Sanık
angemessen – Münasip, uygun, makul
Angriff – Saldırı, tecavüz, müdahale
Anhörung – Dinleme
Anklage – İddia, suçlama, isnad
Anklageschrift – İddianame
Anklageerhebung – Kamu davasının açılması
Anlage – Ek, ilave
Anklagebehörde – İddia makamı
Annahme – Kabul
Annulierung – Fesih
Anordnung (=das Gebot) – Emir, karar
Anordnung des persönlichen Erscheinens – Bizzat hazır bulunmanın emredilmesi
anrechnen – Mahsup etmek, hesaba katmak, miktardan/süreden düşmek
Anschlusserklärung – Müdahale dilekçesi
Anschuldigung – İtham, suçlama, isnatta bulunma
Ansicht – Bakış açısı, görüş, anlayış
Anspruch – Talep, itiraz
Anstalt – Kurum, müessese
Anstiften – Azmettirme, teşvik etmek
Antiterrorgesetz – Terörle Mücadele Kanunu
Antrag – Başvuru veya şikayet
Antragsberechtigter – Şikayet etme yetkisine sahip olan
Anwaltsprozess – Tarafların avukatla temsil edilme süreci
Anwartschaft – Gelecekteki hak, beklenen hak/yarar
Anwendung – Uygulamak, tatbik etmek
Anwesenheit – Hazır bulunma
Anwesenheitspflicht des Angeklagten – Sanığın hazır bulunmak yükümlülüğü
Arbeitnehmerschutz – İşçilerin (kanun ile) korunması
Arbeitgeber – İşveren
Arbeitgeberverband – İşveren Sendikası
Arbeitnehmer – İşçi
Arbeitsrecht – İş hukuku
Arrest – Haciz, hücre/oda hapsi
Aufenthalt – İkamet, oturma, meskun olma
Auffassung – Görüş, anlayış
Aufforderung – İhtar, tahrik
Aufgabe – Ödev
aufgeben – Feragat etmek
aufhalten – Bulunmak, sakin olmak, bir yerde olmak
aufheben – Ortadan/yürürlükten kaldırmak, sona ermek
Auflagen(=Verpflichtigungen) – Mükellefiyetler, yükümlülükler
Aufreizung – Tahrik
Aufstand – İsyan, başkaldırı
Auftrag – Talimat
Augenschein – Keşif ve muayene
Ausbleiben des Angeklagten – Sanığın hazır bulunmaması
Auskunftverweigerungsrecht – Bilgi vermekten çekinme yetkisi
Ausland – Yurt dışı, yabancı ülke
Ausländer  – Yabancı, vatandaş olmayan
Auslandstaten – Yabancı ülkede işlenen suçlar
Auslegung / Kommentierung – Yorum, tefsir
ausliefern – İade etmek, geri vermek
Auslieferungsvertrag – İade sözleşmesi, İadei mücrimin meahedesi
Aussage – İfade, beyan
Aussagegenehmigung – Beyanda bulunma izni
Aussetzung -Talik
Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls  – Tutuklama kararının infazının geri bırakılması
Aussetzung gegen Sicherheitsleistung – Teminat karşılığında geri bırakma
Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen – Mahkeme personelinin yasaklanması ve reddi
Ausschluss des Verteidigers – Müdafiin görevden yasaklanması
Auswahl – Seçim
Auswahl eines Verteidigers – Bir müdafiinin seçimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *